<tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

    1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

     <option id="3nblq"></option>
     <tbody id="3nblq"></tbody>
    2. 金刚经

     《金刚经》是佛教重要经典。根据不同译本,全名略有不同,鸠摩罗什所译全名为《金刚般若(bōrě)波罗蜜经》,唐玄奘译本则为?#36172;?#26029;金刚般若波罗蜜经》, 梵文 vajracchedika-praj?āpāramitā-sūtra。《金刚经》传入中国后,自东晋到唐朝共有六个译本,以鸠摩罗什所译《金刚般若波罗蜜经》最为流行..[详情]

     金刚经注音版

     [金刚经] 发表时间:2014-03-14 作者:唐玄奘 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

     (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及?#26412;?#27491;,QQ:1300659095。感恩

     法会因由分第一

     本文地址:http://www.cllp.icu/fojing/jingangjing/zhuyin.html
     文章摘要:金刚经注音版_金刚般若波罗蜜经注音_金刚经全文注音版 ,深山密林独具只眼王斌余,记功莲叶生物碱。


     shì

     wén


     shí

     zài
     shě
     wèi
     guó


     shù     yuán
     qiū
     zhòng
     qiān
     èr
     bǎi

     shí
     rén


     ěr
     shí
     shì
     zūn

     shí
     shí

     zhuo

     chí     shě
     wèi
     dài
     chéng


     shí     chéng
     zhōng


     huán
     zhì
     běn
     chǔ

     fàn
     shí


     shōu
     zuò
     ér
     zuò

     ?#33889;?#21551;请分第二

     shí
     zháng
     lǎo
     zài

     zhòng
     zhōng


     cóng
     zuò


     piān
     tǎn
     yòu
     jiān

     yòu

     zhuo     zhǎng
     gōng
     jìng

     ér
     bái

     yán


     yǒu
     shì
     zūn


     lái
     shàn

     niàn
     zhū     shàn

     zhǔ
     zhū     shì
     zūn

     shàn
     nán


     shàn

     rén


     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     xīn

     yún

     yīng
     zhù

     yún

     xiáng


     xīn


     yán

     shàn
     zāi
     shàn
     zāi     suǒ
     shuō


     lái
     shàn

     niàn
     zhū     shàn

     zhǔ
     zhū
     jīn

     tīng

     dāng
     wéi

     shuō

     shàn
     nán


     shàn

     rén


     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     xīn

     yīng

     shì
     zhù


     shì
     xiáng


     xīn

     wéi
     rán

     shì
     zūn

     yuàn
     yao

     wén

     大乘正宗分第三


     gào
     zhū


     yīng

     shì
     xiáng


     xīn

     suǒ
     yǒu

     qiē
     zhòng
     shēng
     zhī
     lèi

     ruò
     luǎn
     shēng

     ruò
     tāi
     shēng

     ruò
     shī
     湿
     shēng

     ruò
     huà
     shēng

     ruò
     yǒu


     ruò     ruò
     yǒu
     xiǎng

     ruò

     xiǎng

     ruò
     fēi
     yǒu
     xiǎng
     fēi

     xiǎng


     jiē
     lìng     niè
     pán
     ér
     miè

     zhī


     shì
     miè


     liàng

     shù

     biān
     zhòng
     shēng

     shí

     zhòng
     shēng

     miè

     zhě

     ruò


     yǒu

     xiànɡ

     rén
     xiànɡ

     zhòng
     shēng
     xiànɡ

     shòu
     寿
     zhě
     xiànɡ


     fēi     妙行无住分第四
     yīng

     suǒ
     zhù

     xíng


     shī

     suǒ
     wèi

     zhù


     shī


     zhù
     shēng
     xiāng
     wèi
     chù


     shī     yīng

     shì

     shī


     zhù


     xiànɡ

     ruò     zhù
     xiànɡ

     shī     liang     yún


     dōng
     fāng

     kōng


     liang
     fǒu
     shì
     zūn

     nán

     西
     běi
     fāng


     wéi
     shàng
     xià

     kōng     liang
     fǒu
     shì
     zūn
     zhù
     xiànɡ

     shī


     shì     liang     dàn
     yīng

     suǒ
     jiào
     zhù

     如理实见分第五     yún
     shēn
     xiànɡ
     jiàn

     lái
     fǒu
     shì
     zūn
     shēn
     xiànɡ

     jiàn

     lái


     lái
     suǒ
     shuō
     shēn
     xiànɡ


     fēi
     shēn
     xiànɡ


     gào
     fán
     suǒ
     yǒu
     xiànɡ

     jiē
     shì

     wàng

     ruò
     jiàn
     zhū
     xiànɡ
     fēi
     xiànɡ


     jiàn

     lái

     正信稀有分第六
     bái

     yán

     shì
     zūn


     yǒu
     zhòng
     shēng


     wén

     shì
     yán
     shuō
     zhāng


     shēng
     shí
     xìn
     fǒu


     gào

     zuò
     shì
     shuō


     lái
     miè
     hòu

     hòu

     bǎi
     suì

     yǒu
     chí
     jiè
     xiū

     zhě     zhāng


     néng
     shēng
     xìn
     xīn     wéi
     shí

     dāng
     zhī
     shì
     rén

     èr

     sān     ér
     zhǒng
     shàn
     gēn
     liàng
     qiān
     wàn

     suǒ

     zhǒng
     zhū
     shàn
     gēn

     wén
     shì
     zhāng


     nǎi
     zhì

     niàn
     shēng
     jìng
     xìn
     zhě


     lái

     zhī

     jiàn

     shì
     zhū
     zhòng
     shēng     shì

     liàng     shì
     zhū
     zhòng
     shēng
     xiànɡ

     rén
     xiànɡ

     zhòng
     shēng
     xiànɡ

     shòu
     寿
     zhě
     xiànɡ     xiànɡ     fēi

     xiànɡ

     shì
     zhū
     zhòng
     shēng

     ruò
     xīn

     xiànɡ


     wéi
     zhuo

     rén
     zhòng
     shēng
     shòu
     寿
     zhě

     ruò


     xiànɡ


     zhuo

     rén
     zhòng
     shēng
     shòu
     寿
     zhě

     ruò

     fēi

     xiànɡ


     zhuo

     rén
     zhòng
     shēng
     shòu
     寿
     zhě

     shì


     yīng
     yīng

     fēi     shì
     lái
     cháng
     shuō


     děng

     qiū

     zhī

     shuō
     fa
     zhě


     shàng
     yīng
     shě


     kuàng
     fēi


     无?#26790;?#35828;分第七     yún     lái

     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān

     lái
     yǒu
     suǒ
     shuō
     fa

     yán     jiě

     suǒ
     shuō     yǒu
     dìng


     míng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān

     yǒu
     dìng     lái

     shuō


     lái
     suǒ
     shuō
     fa

     jiē


     shuō

     fēi


     fēi
     fēi


     suǒ

     zhě     qiē
     xián
     shèng

     jiē


     wéi

     ér
     yǒu
     chā
     bié

     依法出生分第八     yún


     ruò
     rén
     mǎn
     sān
     qiān

     qiān
     shì
     jiè

     bǎo


     yòng

     shī

     shì
     rén
     suǒ
     nìng
     wéi
     duō
     fǒu
     yán

     shèn
     duō

     shì
     zūn

     shì
     fēi


     xìng

     shì


     lái
     shuō


     duō

     ruò

     yǒu
     rén     jīng
     zhōng

     shòu
     chí
     nǎi
     zhì     děng

     wéi

     rén
     shuō     shèng     qiē
     zhū     zhū

     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān
     jiē
     cóng

     jīng
     chū

     suǒ
     wèi


     zhě


     fēi     分第九     yún     tuó
     huán
     néng
     zuò
     shì
     niàn
     tuó
     huán
     guǒ
     fǒu
     yán
     shì
     zūn


     tuó
     huán
     míng
     wéi

     liú

     ér

     suǒ

     shēng
     xiāng
     wèi
     chù


     shì
     míng

     tuó
     huán     yún     tuó
     hán
     néng
     zuò
     shì
     niàn
     tuó
     hán
     guǒ
     fǒu
     yán
     shì
     zūn


     tuó
     hán
     míng

     wǎng
     lái

     ér
     shí

     wǎng
     lái

     shì
     míng

     tuó
     hán     yún


     ā
     nuó
     hán
     néng
     zuò
     shì
     niàn     ā
     nuó
     hán
     guǒ
     fǒu
     yán
     shì
     zūn

     ā
     nuó
     hán
     míng
     wéi

     lái

     ér
     shí


     lái

     shì

     míng
     ā
     nuó
     hán     yún


     ā
     luó
     hàn
     néng
     zuò
     shì
     niàn     ā
     luó
     hàn
     dào
     fǒu
     yán
     shì
     zūn

     shí

     yǒu


     míng
     ā
     luó
     hàn

     shì
     zūn

     ruò
     ā
     luó
     hàn
     zuò
     shì
     niàn     ā
     luó
     hàn
     dào


     wéi
     zhuo

     rén
     zhòng
     shēng
     shòu
     寿
     zhě

     shì
     zūn


     shuō     zhèng
     sān
     mèi

     rén
     zhōng
     zuì
     wéi     shì
     ā
     luó
     hàn

     shì
     zūn     zuò
     shì
     niàn


     shì


     ā
     luó
     hàn

     shì
     zūn


     ruò
     zuò
     shì
     niàn     ā
     luó
     hàn
     dào

     shì
     zūn


     shuō


     t

     shì
     yào
     a
     lán
     nuó
     xíng
     zhě

     shí

     suǒ
     xíng

     ér
     míng
     shì
     yào
     ā
     lán
     nuó
     xíng

     净土分第十


     gào


     yún     lái

     zài
     rán
     dēng

     suǒ     yǒu
     suǒ

     fǒu
     shì
     zūn


     lái
     zài
     rán
     dēng

     suǒ     shí

     suǒ
     yún
     zhuāng
     yán


     fǒu
     shì
     zūn

     zhuāng
     yán


     zhě


     fēi
     zhuāng
     yán

     shì
     míng
     zhuāng
     yán

     shì

     zhū


     yīng

     shì
     shēng
     qīng
     jìng
     xīn


     yīng
     zhù

     shēng
     xīn


     yīng
     zhù
     shēng
     xiāng
     wèi
     chù

     shēng
     xīn

     yīng

     suǒ
     zhù
     ér
     shēng

     xīn     yǒu
     rén

     shēn     shān
     wáng     yún


     shì
     shēn
     wéi

     fǒu
     yán

     shèn


     shì
     zūn


     shuō
     fēi
     shēn

     shì
     míng

     shēn

     注:由于本文太长,澳门葡京网址官网:我们对内容进行了分页

     精彩推荐
     <链轮> 澳洲幸运10全天计划群
     <tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

        1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

         <option id="3nblq"></option>
         <tbody id="3nblq"></tbody>
        2. <tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

            1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

             <option id="3nblq"></option>
             <tbody id="3nblq"></tbody>
            2. 股票投资技巧策略 四灵电子游艺 江西多乐彩又开奖结果查询 水果vs糖果在线客服 毕巴对埃瓦尔 凯恩地狱注册 新世界棋牌链接 11选5走势图时时彩网 王者荣耀健康系统怎么解除 彩票销售培训主持词 手机挖以太坊软件 东成西就必中8码资料网 忍者法宝投注 2978游戏招财鞭炮 山东群英会任2胆拖 期货风险控制的类型