<tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

    1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

     <option id="3nblq"></option>
     <tbody id="3nblq"></tbody>
    2. 十善业道经

     《十善业道经?#20998;?#25991;版本为唐朝实叉难陀翻译,北?#38382;?#25252;所译《佛为娑伽罗龙王所说大乘经》为同经异译,本经出自西晋月氏国三藏竺法护译《佛说海龙王经》,为其第十一品《十德六度》,是释迦牟尼佛在娑竭罗(意为:咸水海)龙宫,为龙王所宣说的经典...[详情]

     十善业道经注音

     [十善业道经] 发表时间:2015-01-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
     \

     (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及?#26412;?#27491;,QQ:1300659095。感恩

     本文地址:http://www.cllp.icu/fojing/shishanyedaojing/zhuyin.html
     文章摘要:十善业道经注音_佛说十善业道经拼音版 ,七宗罪蹑手蹑足休斯,隐为者在案墩布。


     shì

     wén


     shí


     zài
     suō
     jié
     luó
     lóng
     gōng     qiān


     qiū
     zhòng

     sān
     wàn
     èr
     qiān     ěr
     shí
     shì
     zūn
     gào
     lóng
     wáng
     yán


     qiè
     zhòng
     shēng

     xīn
     xiǎng     zào
     yóu
     shì

     yǒu
     zhū

     lún
     zhuǎn

     lóng
     wáng


     jiàn

     huì


     hǎi
     zhōng

     xíng

     zhǒng
     lèi

     bié     shì

     qiè     yóu
     xīn
     zào
     shàn

     shàn
     shēn     suǒ
     zhì

     ér
     xīn
     jiàn


     dàn
     shì

     wàng
     zhū

     jìng

     zhǔ     suǒ

     suī

     suí

     suǒ
     xiàn

     tóng

     ér
     shí

     zhōng

     yǒu
     zuò
     zhě     qiè

     jiē

     xìng

     huàn

     zhì
     zhě
     zhī


     yīng
     xiū
     shàn     shì
     suǒ
     shēng
     yùn

     chù

     jiè
     děng

     jiē

     duān
     zhèng

     jiàn
     zhě

     yàn

     lóng
     wáng


     guān

     shēn

     cóng
     bǎi
     qiān

     亿


     suǒ
     shēng

     zhū
     xiàng
     zhuāng
     yán

     guāng
     míng
     xiǎn
     yào


     zhū

     zhòng

     shè

     liàng

     亿

     zài
     fàn
     wáng
     xiàn


     yǒu
     zhān
     yǎng

     lái
     shēn
     zhě
     xuàn


     yòu
     guān

     zhū
     miào

     yán
     jìng


     qiè
     jiē
     yóu
     xiū

     shàn     ér
     shēng

     yòu
     zhū
     tiān
     lóng


     zhòng
     děng


     wēi
     shì
     zhě


     yīn
     shàn     suǒ
     shēng

     jīn

     hǎi
     zhōng
     suǒ
     yǒu
     zhòng
     shēng

     xíng
     huò

     huò
     xiǎo

     jiē
     yóu

     xīn
     zhǒng
     zhǒng
     xiǎng
     niàn

     zuò
     shēn
     zhū

     shàn


     shì

     suí     shòu
     bào


     jīn
     dāng
     yīng

     shì
     xiū
     xué


     lìng
     zhòng
     shēng
     liǎo

     yīn
     guǒ

     xiū

     shàn     dāng


     zhèng
     jiàn

     dòng     duò
     zài
     duàn
     cháng
     jiàn
     zhōng


     zhū

     tián

     huān

     jìng
     yàng

     shì


     děng


     rén
     tiān
     zūn
     jìng
     gòng
     yàng

     lóng
     wáng

     dāng
     zhī


     yǒu     néng
     duàn

     qiè
     zhū
     è
     dào     děng
     wéi

     wèi

     zhòu

     cháng
     niàn

     wéi
     guān
     chá
     shàn


     lìng
     zhū
     shàn

     niàn
     niàn
     zēng
     zhǎng


     róng
     háo
     fēn

     shàn
     jiàn


     shì

     néng
     lìng
     zhū
     è
     yǒng
     duàn

     shàn

     yuán
     mǎn

     cháng

     qīn
     jìn
     zhū

     shèng
     zhòng

     yán
     shàn

     zhě

     wèi
     rén
     tiān
     shēn

     shēng
     wén
     jué
     shàng     jiē
     wéi
     gēn
     běn
     ér

     chéng
     jiù


     míng
     shàn

     shì
     shí
     shàn

     dào


     děng
     wéi
     shí
     wèi
     néng
     yǒng

     shā
     shēng

     tōu
     dào

     xié
     xíng

     wàng


     liǎng
     shé

     è
     kǒu
     tān


     chēn
     huì

     xié
     jiàn

     lóng
     wáng

     ruò

     shā
     shēng     chéng
     jiù
     shí

     nǎo     děng
     wéi
     shí     zhū
     zhòng
     shēng

     shī

     wèi
     èr

     cháng

     zhòng
     shēng     xīn
     sān

     yǒng
     duàn

     qiè
     chēn
     huì
     shēn
     cháng

     bìng


     shòu
     寿
     mìng
     cháng
     yuǎn
     liù

     héng
     wéi
     fēi
     rén
     zhī
     suǒ
     shǒu     cháng

     è
     mèng
     qǐn
     jiào
     kuài     miè
     chú
     yuàn
     jié
     zhòng
     yuàn

     jiě
     jiǔ


     è
     dào

     shí

     mìng
     zhōng
     shēng
     tiān

     shì
     wéi
     shí

     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí     suí
     xīn

     zài
     shòu
     寿
     mìng     lóng
     wáng

     ruò

     tōu
     dào     shí
     zhǒng

     bǎo
     xìn     děng
     wéi
     shí     cái
     yíng


     wáng
     zéi
     shuǐ
     huǒ

     fēi
     ài


     néng
     sàn
     miè
     èr

     duō
     rén
     ài
     niàn
     sān

     rén

     shí
     fāng
     zàn
     měi     yōu
     sǔn
     hài
     liù

     shàn
     míng
     liú     chǔ
     zhòng

     wèi


     cái
     mìng


     ān


     biàn
     cái     quē
     jiǔ

     cháng
     huái
     怀
     shī

     shí

     mìng
     zhōng
     shēng
     tiān

     shì
     wéi
     shí

     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí


     zhèng
     qīng
     jìng     zhì     lóng
     wáng

     ruò

     xié
     xíng
     zhòng
     zhì
     suǒ
     zàn     děng
     wéi     zhū
     gēn
     tiáo
     shùn
     èr

     yǒng

     xuān
     diào
     sān

     shì
     suǒ
     chēng
     tàn
     néng
     qīn

     shì
     wéi


     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí     zhàng

     yǐn

     zàng
     xiàng     lóng
     wáng

     ruò

     wàng

     zhǒng
     tiān
     suǒ
     zàn     děng
     wéi     kǒu
     cháng
     qīng
     jìng

     yōu

     huā
     xiāng
     èr

     wéi
     zhū
     shì
     jiān
     zhī
     suǒ
     xìn

     sān


     yán
     chéng
     zhèng

     rén
     tiān
     jìng
     ài


     cháng

     ài

     ān
     wèi
     zhòng
     shēng     shèng     sān

     qīng
     jìng
     liù

     yán


     shī

     xīn
     cháng
     huān
     yán
     zūn
     zhòng

     rén
     tiān
     fèng
     xíng


     zhì
     huì
     shū
     shèng


     néng
     zhì


     shì
     wéi


     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí
     lái
     zhēn
     shí
     lóng
     wáng

     ruò

     liǎng
     shé
     zhǒng


     huài     děng
     wéi

     huài
     shēn


     néng
     hài

     èr     huài
     juàn
     shǔ


     néng


     sān     huài
     xìn

     shùn
     běn


     huài

     xíng

     suǒ
     xiū
     jiān


     huài
     shàn
     zhī
     shí


     kuáng
     huò


     shì
     wéi


     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí


     zhèng
     juàn
     shǔ

     zhū

     wài
     dào

     néng

     huài     lóng
     wáng

     ruò

     è
     kǒu     chéng
     jiù

     zhǒng
     jìng     děng
     wéi     yán

     guāi

     èr

     yán
     jiē


     sān

     yán

     yán

     měi
     miào


     yán

     chéng
     lǐng
     liù

     yán

     xìn
     yòng


     yán

     yán
     jìn
     ài
     yào

     shì
     wéi


     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí
     lái
     fàn
     yīn
     shēng
     xiàng     lóng
     wáng

     ruò


     chéng
     jiù
     sān
     zhǒng
     jué
     dìng


     děng
     wéi
     sān


     dìng
     wéi
     zhì
     rén
     suǒ
     ài
     èr

     dìng
     néng

     zhì

     shí

     wèn
     sān

     dìng

     rén
     tiān
     wēi

     zuì
     shèng
     ,澳门葡京网址官网:

     yǒu

     wàng

     shì
     wéi
     sān

     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí     lái
     zhū
     suǒ
     shòu


     jiē

     táng
     juān     lóng
     wáng

     ruò

     tān
     chéng
     jiù

     zhǒng

     zài


     děng
     wéi     sān


     zài

     zhū
     gēn     èr

     cái


     zài


     qiè
     yuàn
     zéi

     néng
     duó

     sān
     zài

     suí
     xīn
     suǒ


     jiē
     bèi     wáng
     wèi

     zài

     zhēn

     miào

     jiē
     fèng
     xiàn     suǒ
     huò
     zhī


     guò
     běn
     suǒ
     qiú
     bǎi
     bèi
     shū
     shèng

     yóu


     shí


     qiān     shì
     wéi


     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí

     sān
     jiè

     zūn

     jiē
     gòng
     jìng
     yàng     lóng
     wáng

     ruò

     chēn
     huì
     zhǒng

     yuè
     xīn     děng
     wéi
     sǔn
     nǎo
     xīn
     èr


     chēn
     huì
     xīn
     sān


     zhèng
     sòng
     xīn


     róu

     zhì
     zhí
     xīn     shèng
     zhě

     xīn
     liù

     cháng
     zuò     ān
     zhòng
     shēng
     xīn


     shēn
     xiàng
     duān
     yán

     zhòng
     gòng
     zūn
     jìng
     rěn     shēng
     fàn
     shì

     shì
     wéi


     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí     ài
     xīn

     guān
     zhě

     yàn     lóng
     wáng

     ruò

     xié
     jiàn     chéng
     jiù
     shí
     gōng
     děng
     wéi
     shí     zhēn
     shàn     zhēn
     shàn
     děng

     èr

     shēn
     xìn
     yīn
     guǒ

     níng
     yǔn
     shēn
     mìng

     zhōng

     zuò
     è
     sān

     wéi
     guī     fēi

     tiān
     děng


     zhí
     xīn
     zhèng
     jiàn

     yǒng


     qiè

     xiōng

     wǎng


     cháng
     shēng
     rén
     tiān


     gēng
     è
     dào
     liù


     liàng

     huì

     zhuǎn
     zhuǎn
     zēng
     shèng


     yǒng

     xié
     dào

     xíng

     shèng
     dào
     shēn
     jiàn

     shě
     zhū
     è

     jiǔ

     zhù

     ài
     jiàn
     shí


     duò
     zhū
     nàn

     shì
     wéi
     shí

     ruò
     néng
     huí
     xiàng
     ā
     nòu
     duō
     luó
     sān
     miǎo
     sān


     zhě

     hòu
     chéng

     shí


     zhèng

     qiè     chéng
     jiù

     zài
     shén
     tōng

     ěr
     shí

     shì
     zūn

     gào
     lóng
     wáng
     yán

     ruò
     yǒu
     shàn     xiū
     dào
     shí

     néng

     shā
     hài

     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó

     cháng
     shòu
     寿

     yāo


     wéi

     qiè
     yuàn
     zéi
     sǔn
     hài


     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó

     zuì
     shèng
     néng
     bèi

     zhū


     zàng


     fēi
     fàn
     xíng

     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó


     jiā
     zhí
     shùn     yǒu
     néng


     xīn
     shì
     zhě     kuáng


     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó


     zhòng
     huǐ
     bàng

     shè
     chí
     zhèng
     shì
     yuàn

     suǒ
     zuò

     guǒ     jiàn


     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó

     juàn
     shǔ     tóng

     zhì
     yào

     héng

     guāi
     zhèng     è


     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó


     qiè
     zhòng
     huì

     huān

     guī


     yán
     jiē
     xìn
     shòu


     wéi

     zhě


     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó

     yán


     shè

     rén
     jiē
     jìng
     shòu

     néng
     shàn
     fāng
     biàn
     便

     duàn
     zhū

     huò


     tān
     qiú
     xīn

     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó


     qiè
     suǒ
     yǒu     huì
     shě

     xìn
     jiě
     jiān
     wēi     fèn
     忿

     xīn

     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó     chéng
     jiù


     ài
     xīn
     zhì

     zhū
     gēn
     yán
     hǎo

     jiàn
     jiē
     jìng
     ài


     xié
     dǎo
     xīn

     ér
     xíng
     shī


     cháng

     cái
     bǎo


     néng
     qīn
     duó

     héng
     shēng
     zhèng
     jiàn
     jìng
     xìn
     zhī
     jiā

     jiàn

     wén


     gòng
     yàng
     zhòng
     sēng

     cháng

     wàng
     shī     xīn

     shì
     wéi

     shì
     xiū


     dào
     shí

     xíng
     shí
     shàn     shī
     zhuāng
     yán

     suǒ
     huò     shì

     lóng
     wáng


     yào
     yán
     zhī

     xíng
     shí
     shàn
     dào


     jiè
     zhuāng
     yán


     néng
     shēng

     qiè

     mǎn


     yuàn

     rěn

     zhuāng
     yán
     yuán
     yīn


     zhòng
     xiàng
     hǎo

     jīng
     jìn
     zhuāng
     yán


     néng


     yuàn
     zàng

     dìng
     zhuāng
     yán


     néng
     shēng
     niàn

     huì

     cán
     kuì

     qīng
     ān

     huì
     zhuāng
     yán


     néng
     duàn

     qiè
     fēn
     bié
     wàng
     jiàn


     zhuāng
     yán     zhū
     zhòng
     shēng     nǎo
     hài

     bēi
     zhuāng
     yán


     mǐn
     zhū
     zhòng
     shēng

     cháng

     yàn
     shě


     zhuāng
     yán


     jiàn
     xiū
     shàn
     zhě

     xīn

     xián


     shě
     zhuāng
     yán     shùn
     wéi
     jìng


     ài
     huì
     xīn


     shè
     zhuāng
     yán


     cháng
     qín
     shè
     huà

     qiè
     zhòng
     shēng

     niàn
     chù
     zhuāng
     yán


     shàn
     néng
     xiū


     niàn
     chù
     guān

     zhèng
     qín
     zhuāng
     yán     néng
     duàn
     chú

     qiè

     shàn


     chéng

     qiè
     shàn


     shén

     zhuāng
     yán


     héng
     lìng
     shēn
     xīn
     qīng
     ān
     kuài     gēn
     zhuāng
     yán


     shēn
     xìn
     jiān


     jīng
     qín
     fěi
     xiè

     cháng


     wàng


     rán
     tiáo
     shùn

     duàn
     zhū
     fán
     nǎo


     zhuāng
     yán


     zhòng
     yuàn
     jìn
     miè


     néng
     huài
     zhě

     jué
     zhī
     zhuāng
     yán


     cháng
     shàn
     jué


     qiè
     zhū


     zhèng
     dào
     zhuāng
     yán     zhèng
     zhì
     huì
     cháng
     xiàn
     zài
     qián

     zhǐ
     zhuāng
     yán     néng

     chú

     qiè
     jié
     shǐ
     使

     guān
     zhuāng
     yán


     néng

     shí
     zhī
     zhū


     xìng

     fāng
     biàn
     便
     zhuāng
     yán
     chéng
     mǎn

     wéi

     wéi


     lóng
     wáng

     dāng
     zhī

     shí
     shàn


     nǎi
     zhì
     néng
     lìng
     shí     wèi

     shí


     gòng


     qiè     jiē

     yuán
     mǎn

     shì


     děng
     yīng
     qín
     xiū
     xué

     lóng
     wáng
     qiè
     chéng


     luò

     jiē     ér

     ān
     zhù


     qiè
     yào
     cǎo
     huì

     cóng
     lín


     jiē


     ér

     shēng
     cháng


     shí
     shàn
     dào
     shì


     qiè
     rén
     tiān


     zhī
     ér     qiè
     shēng
     wén


     jué     zhū


     xíng


     qiè     xián
     gòng


     shí
     shàn


     ér

     chéng
     jiù

     ruò

     shí
     shàn     xīu
     xing
     zhèng
     guǒ     kōng
     zhōng
     jiàn
     lóu

     huò
     zhòng
     dào
     zi


     chéng
     jiù
     shēng
     zhǎng


     yǒu
     shì
     chù


     shuō

     jīng


     suō
     jié
     luó
     lóng
     wáng

     zhū

     zhòng


     qiè
     shì
     jiān
     tiān

     rén

     ā
     xiū
     luó
     děng

     jiē

     huān


     xìn
     shòu
     fèng
     xíng

     精?#37322;?#33616;
     <链轮> 澳洲幸运10全天计划群
     <tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

        1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

         <option id="3nblq"></option>
         <tbody id="3nblq"></tbody>
        2. <tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

            1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

             <option id="3nblq"></option>
             <tbody id="3nblq"></tbody>
            2. 全民突击游客下载 西甲排名 贵州麻将捉鸡 为什么瑞波币不涨 罗马与恩波利足球比分预测 王者荣耀美女ggw 塔什干火车头vs利雅得希拉尔 福彩开奖公告 江苏十一选五玩法 期货投资分析证含金量 马刺vs掘金g3 快乐10分开奖查询广东 炉石传说乱斗模式 22号公牛vs小牛直播 相扑君的逆袭电子 贵州快3号码走势图