<tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

    1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

     <option id="3nblq"></option>
     <tbody id="3nblq"></tbody>
    2. 无量寿经

     《无量寿经》全称《佛说无量寿经》,亦称《大阿弥陀经》(参阅汉译版本),是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部?#20013;?#34892;方法均可在该经中找到理论依据。经中介绍阿弥陀佛(无量寿佛)所发诸大愿(依版本不同而数量不一,最多为四十八愿...[详情]

     无量寿经注音

     [无量寿经] 发表时间:2014-03-20 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

     本文地址:http://www.cllp.icu/fojing/wuliangshoujing/zhuyin.html
     文章摘要:无量寿经注音_佛说大乘无量寿经拼音版 ,竟无语三阳交泰猎物,投注站人日何志平。

     \

     菩萨戒弟子郓城夏莲居会集各译

     (如发现本文注音有错误,请您联系我们,便于我们及?#26412;?#27491;,QQ:1300659095。感恩

     kāi
     jīng


     shàng
     shèn
     shēn
     wēi
     miào

     bǎi
     qiān
     wàn
     jié
     nán
     zāo


     jīn
     jiàn
     wén

     shòu
     chí

     yuàn
     jiě

     lái
     zhēn
     shí

     法会圣众第一


     shì

     wén


     shí

     zài
     wáng
     shè
     chéng

     shé

     shān
     zhōng
     qiū
     zhòng
     wàn
     èr
     qiān
     rén     qiè

     shèng

     shén
     tōng
     míng
     yuē

     zūn
     zhě
     jiāo
     chén


     zūn
     zhě
     shè     zūn
     zhě


     jiān
     lián

     zūn
     zhě
     jiā
     shè

     zūn
     zhě
     ē
     nán
     děng

     ér
     wéi
     shàng
     shǒu

     yòu
     yǒu

     xián     wén
     shū
     shī


     xiàn
     jié
     zhōng

     qiè     jiē
     lái

     huì

     德遵普贤第二

     yòu
     xián

     děng
     shí
     liù
     zhèng
     shì

     suǒ
     wèi
     shàn

     wéi     huì
     biàn
     cái     guān

     zhù     shén
     tōng
     huā     guāng
     yīng     bǎo
     chuáng     zhì
     shàng
     gēn     xìn
     huì     yuàn
     huì     xiāng
     xiàng     bǎo
     yīng     zhōng
     zhù     zhì
     xíng     xiè
     tuō     ér
     wéi
     shàng
     shǒu

     xián
     gòng
     zūn
     xiū

     xián

     shì
     zhī

     liàng
     xíng
     yuàn

     ān
     zhù

     qiè
     gōng


     zhōng

     yóu

     shí
     fāng

     xíng
     quán
     fāng
     biàn
     便
     zàng

     jiū
     jìng

     àn

     yuàn


     liàng
     shì
     jiè
     chéng
     děng
     zhèng
     jué

     shě
     dōu
     shuài

     jiàng
     wáng
     gōng


     wèi
     chū
     jiā


     xíng
     xué
     dào

     zuò

     shì
     xiàn

     shùn
     shì
     jiān     dìng
     huì


     xiáng


     yuàn


     wēi
     miào


     chéng
     zuì
     zhèng
     jué

     tiān
     rén
     guī
     yǎng

     qǐng
     zhuǎn

     lún

     cháng


     yīn

     jué
     zhū
     shì
     jiān


     fán
     nǎo
     chéng

     huài
     zhū

     qiàn


     zhuó
     gòu


     xiǎn
     míng
     qīng
     bái

     tiáo
     zhòng
     shēng

     xuān
     miào


     zhù
     gōng


     shì

     tián


     zhū

     yào
     jiù
     liáo
     sān


     shēng
     guàn
     dǐng
     jiē

     shòu
     wéi
     jiào     zuò
     ē
     shé


     cháng

     xiāng
     yìng

     biān
     zhū
     xíng

     chéng
     shú     biān
     shàn
     gēn


     liàng
     zhū

     xián
     gòng

     niàn

     zhū

     chà
     zhōng

     jiē
     néng
     shì
     xiàn


     shàn
     huàn
     shī

     xiàn
     zhòng

     xiàng     xiàng
     zhòng

     shí

     zhū
     p ú

     shì

     tōng
     zhū

     xìng


     zhòng
     shēng
     xiàng

     gòng
     yǎng
     zhū


     kāi
     dǎo
     qún
     shēng

     huà
     xiàn

     shēn

     yóu

     diàn
     guāng

     liè

     jiàn
     wǎng

     jiě
     zhū
     chán


     yuǎn
     chāo
     shēng
     wén

     zhī
     kōng

     xiàng

     yuàn

     mén

     shàn

     fāng
     biàn
     便

     xiǎn
     shì
     sān
     shèng     zhōng
     xià

     ér
     xiàn
     miè
     shēng

     miè
     zhū
     sān


     qi è
     tuó
     luó

     mén

     suí
     shí


     huá
     yán
     sān
     mèi     zǒng
     chí
     bǎi
     qiān
     sān
     mèi

     zhù
     shēn
     chán
     dìng
     liàng
     zhū
     niàn
     qǐng

     biàn
     yóu

     qiè

     bi àn
     cái

     zhù

     xián
     hèng

     shàn
     néng
     fēn
     bié
     zhòng
     shēng

     yán

     kāi
     huà
     xiǎn
     shì
     zhēn
     shí
     zhī


     chāo
     guò
     shì
     jiān
     zhū
     suǒ
     yǒu


     xīn
     cháng

     zhù

     shì
     zhī
     dào     qiè
     wàn


     suí


     zài

     wéi
     zhū
     shù
     lèi

     zuò

     qǐng
     zhī
     yǒu

     shòu
     chí

     lái
     shèn
     shēn

     zàng     zhǒng
     xìng
     cháng
     shǐ
     使

     jué

     xīng

     bēi

     mǐn
     yǒu
     qíng

     yǎn

     biàn

     shòu

     yǎn


     è


     kāi
     shàn
     m én


     zhū
     zhòng
     shēng

     shì
     ruò     zhěng
     jiē


     àn


     huò
     zhū


     liàng
     gōng


     zhì
     huì
     shèng
     míng     shì
     děng
     zhū

     liàng

     biān


     shí
     lái


     yòu
     yǒu

     qiū


     bǎi
     rén

     qīng
     xìn
     shì

     qiān
     rén

     qīng
     xìn


     bǎi
     rén


     jiè
     tiān


     jiè
     tiān

     zhū
     tiān
     fàn
     zhòng


     gòng

     huì

     大教缘起第三

     ěr
     shí
     shì
     zūn

     wēi
     guāng
     róng
     jīn


     yòu

     míng
     jìng

     yǐng
     chàng
     biǎo


     xiàn

     guāng
     míng

     shù
     qiān
     bǎi
     biàn

     zūn
     zhě
     ē
     nán
     wé i

     jīn

     shì
     zūn


     shēn
     zhū
     gēn

     yuè

     qīng
     jìng

     guāng
     yán
     wēi
     wēi

     bǎo
     chà
     zhuāng
     yán

     cóng


     lái

     suǒ
     wèi
     céng
     jiàn     zhān
     yǎng

     shēng

     yǒu
     xīn


     cóng
     zuò


     piān
     tǎn
     yòu
     jiān

     cháng
     guì

     zhǎng

     ér
     bái

     yán

     shì
     zūn
     jīn
     dìng

     zhù
     zhù
     zhū

     suǒ
     zhù
     dǎo
     shī
     zhī
     xíng

     zuì
     shèng
     zhī
     dào


     lái
     xiàn
     zài


     xiāng
     niàn

     wéi
     niàn
     guò

     wèi
     lái
     zhū     wéi
     niàn
     xiàn
     zài

     fāng
     zhū

     wēi
     shén
     xiǎn
     yào
     耀

     guāng
     ruì
     shū
     miào
     nǎi
     ěr

     yuàn
     wéi
     xuān
     shuō


     shì
     shì
     zūn

     gào
     ē
     nán
     yán

     shàn
     zāi
     shàn
     zāi


     wèi
     āi
     mǐn

     yào
     zhū
     zhòng
     shēng


     néng
     wèn

     shì
     wēi
     miào
     zhī     jīn

     wèn

     shèng

     gòng
     yǎng

     tiān
     xià
     ē
     luó
     hàn


     zhī     shī
     lěi
     jié

     zhū
     tiān
     rén
     mín

     yuān
     fēi
     ruǎn
     dòng
     zhī
     lèi

     gōng

     bǎi
     qiān
     wàn
     bèi

     dāng
     lái
     zhū
     tiān
     rén
     mín


     qiè
     hán
     líng

     jiē
     yīn

     wèn
     ér


     tuō


     ē
     nán


     lái


     jìn

     bēi

     jīn
     āi
     sān
     jiè

     suǒ

     chū
     xīng

     shì

     guāng
     chǎn
     dào
     jiào


     zhěng
     qún
     méng

     huì

     zhēn
     shí
     zhī


     nán
     zhí
     nán
     jiàn


     yōu
     tán
     huā


     yǒu
     chū
     xiàn


     jīn
     suǒ
     wèn

     duō
     suǒ
     ráo


     ē
     nán
     dāng
     zhī


     lái
     zhèng
     jué


     zhì
     nán
     liáng


     yǒu
     zhàng
     ài

     néng

     niàn
     qǐng

     zhù

     liàng

     亿
     jié

     shēn

     zhū
     gēn


     yǒu
     zēng
     jiǎn

     suǒ

     zhě     lái
     dìng
     huì

     jiù
     chàng

     qiè


     ér

     zuì
     shèng

     zài


     ē
     nán

     tīng

     shàn

     niàn
     zhī


     dāng
     wéi


     fēn
     bié
     jiě
     shuō

     法藏因地第四


     gào
     ē
     nán

     guò


     liàng


     yāng
     shù
     jié

     yǒu

     chū
     shì

     míng
     shì
     jiān

     zài
     wáng

     lái

     yìng
     gòng

     děng
     zhèng
     jué

     míng
     xíng


     shàn
     shì

     shì
     jiān
     jiě


     shàng
     shì

     diào

     zhàng
     fu

     tiān
     rén
     shī


     shì
     zūn

     zài
     shì
     jiào
     shòu

     shí
     èr
     jié

     shí
     wéi
     zhū
     tiān

     shì
     rén
     mín
     shuō
     jīng
     jiǎng
     dào

     yǒu

     guó
     zhǔ
     míng
     shì
     ráo
     wáng

     wén

     shuō


     huān

     kāi
     jiě

     xún


     shàng
     zhēn
     zhèng
     dào     guó
     juān
     wáng

     xíng
     zuò
     shā
     mén

     hào
     yuē

     zàng

     xiū


     dào

     gāo
     cái
     yǒng
     zhé


     shì
     chāo


     xìn
     jiě
     míng     jiē     yòu
     yǒu
     shū
     shèng
     xíng
     yuàn


     niàn
     huì


     zēng
     shàng

     xīn

     jiān


     dòng

     xiū
     xíng
     jīng
     jìn


     néng

     zhě

     wǎng


     suǒ

     dǐng

     cháng
     guì

     xiàng


     zhǎng     qié
     tuō
     zàn     guǎng
     广

     yuàn

     sòng
     yuē


     lái
     wēi
     miào

     duān
     yán


     qiè
     shì
     jiān

     yǒu
     děng

     guāng
     míng

     liàng
     zhào
     shí
     fāng


     yuè
     huǒ
     zhū
     jiē

     yào

     shì
     zūn
     néng
     yǎn

     yīn
     shēng

     yǒu
     qíng


     suí
     lèi
     jiě

     yòu
     néng
     xiàn

     miào

     shēn


     shǐ
     使
     zhòng
     shēng
     suí
     lèi
     jiàn

     yuàn     qīng
     jìng
     shēng


     yīn     biān
     jiè

     xuān
     yáng
     jiè
     dìng
     jīng
     jìn
     mén

     tōng

     shèn
     shēn
     wēi
     miào

     zhì
     huì
     guǎng
     广

     shēn

     hǎi

     nèi
     xīn
     qīng
     jìng
     jué
     chén
     láo

     chāo
     guò

     biān
     è

     mén


     dào


     jiū
     jìng
     àn


     míng
     tān
     chēn
     jiē
     yǒng

     huò
     jìn
     guò
     wáng
     sān
     mèi     guò


     liàng

     wéi

     qún
     shēng

     dǎo
     shī

     néng
     jiù

     qiè
     zhū
     shì
     jiān

     shēng
     lǎo
     bìng

     zhòng

     nǎo

     cháng
     xíng

     shī

     jiè
     rěn

     jīng
     jìn
     dìng
     huì
     liù

     luó

     wèi

     yǒu
     qíng
     lìng
     zhī
     zhě
     shǐ
     使
     chéng

     jiǎ
     lìng
     gòng
     yǎng
     héng
     shā
     shèng     jiān
     yǒng
     qiú
     zhèng
     jué

     yuàn
     dāng
     ān
     zhù
     sān


     héng
     fàng
     guāng
     míng
     zhào

     qiè

     gǎn

     guǎng
     广

     qīng
     jìng

     shū
     shèng
     zhuāng
     yán

     děng
     lún

     lún
     huí
     zhū

     zhòng
     shēng
     lèi


     shēng

     chà
     shòu
     ān

     cháng
     yùn

     xīn

     yǒu
     qíng


     jìn

     biān

     zhòng
     shēng


     xíng
     jué
     dìng
     jiān


     wéi

     shèng
     zhì
     néng
     zhèng
     zhī

     zòng
     shǐ
     使
     shēn
     zhǐ
     zhū

     zhōng


     shì
     yuàn
     xīn
     yǒng

     tuì
     退

     至心精进第五


     zàng

     qiū
     shuō
     ér
     bái

     yán


     jīn
     wéi


     dào
     shàng
     zhèng
     jué
     zhī
     xīn


     yuàn
     zuò     lìng     yuàn

     wéi

     guǎng
     广
     xuān
     jīng     dāng
     fèng
     chí     xiū
     xíng


     zhū
     qín

     shēng

     gēn
     běn


     chéng

     shàng
     zhèng
     děng
     zhèng
     jué


     lìng

     zuò

     shí

     zhì
     huì
     guāng
     míng

     suǒ

     guó


     jiào
     shòu
     míng


     jiē
     wén
     shí
     fāng

     zhū
     tiān
     rén
     mín

     yuān
     ruǎn
     lèi

     lái
     shēng

     guó


     zuò

     shì
     yuàn

     dōu
     shèng

     shù
     zhū

     guó
     zhě

     nìng


     fǒu

     shì
     jiān

     zài
     wáng     wéi

     zàng
     ér
     shuō
     jīng
     yán
     hǎi

     r én
     dòu
     liàng

     jīng

     jié
     shù

     shàng

     qióng


     rén
     yǒu
     zhì
     xīn
     qiú
     dào

     jīng
     jìn

     zhǐ

     huì
     dāng

     guǒ


     yuàn


     wéi

     xiū

     f āng
     biàn
     便

     ér
     néng
     chéng
     jiù

     chà
     zhuāng
     yán


     suǒ
     xiū
     xíng     dāng
     zhī

     qīng
     jìng

     guó


     yìng

     shè


     zàng
     bái
     yán     hóng
     shēn

     fēi

     jìng
     jiè

     wéi
     yuàn

     lái
     yìng
     zhèng
     biàn
     zhī

     guǎng
     广
     yǎn
     zhū


     liàng
     miào
     chà

     ruò


     wén


     shì
     děng     wéi
     xiū


     shì
     mǎn
     suǒ
     yuàn

     shì
     jiān

     zài
     wáng

     zhī

     gāo
     míng

     zhì
     yuàn
     shēn
     guǎng
     广


     wéi
     xuān
     shuō
     èr
     bǎi

     shí

     亿
     zhū

     chà


     gōng

     yán
     jìng

     guǎng
     广

     yuán
     mǎn
     zhī
     xiàng

     yìng

     xīn
     yuàn


     xiàn

     zhī

     shuō
     shì

     shí

     jīng
     qiān

     亿
     suì

     ěr
     shí

     zàng
     wén

     suǒ
     shuō

     jiē


     jiàn
     shàng
     shū
     shèng
     zhī
     yuàn     tiān
     rén
     shàn
     è

     guó


     miào


     wéi
     jiū
     jìng

     biàn
     便


     xīn

     xuǎn

     suǒ


     jié


     yuàn

     jīng
     qín
     qiú
     suǒ

     gōng
     shèn
     bǎo
     chí

     xiū

     gōng


     mǎn


     jié     èr
     sh í


     zhī     gōng

     zhuāng
     yán
     zhī
     shì

     míng
     liǎo
     tōng

     chà

     suǒ
     shè

     guó

     chāo
     guò
     shè
     shòu
     shì

     zài
     wáng

     lái
     suǒ


     shǒu     rào

     sān     zhǎng
     ér
     zhù

     bái
     yán
     shì
     zūn     chéng
     jiù
     zhuāng
     yán     qīng
     jìng
     zhī
     xíng


     yán
     shàn
     zāi

     jīn
     zhèng
     shì
     shí


     yìng

     shuō

     lìng
     zhòng
     huān     lìng

     zhòng

     wén
     shì

     shàn


     néng


     chà

     xiū

     shè
     shòu

     mǎn


     liàng

     yuàn

     精彩推荐
     <链轮> 澳洲幸运10全天计划群
     <tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

        1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

         <option id="3nblq"></option>
         <tbody id="3nblq"></tbody>
        2. <tbody id="3nblq"><div id="3nblq"></div></tbody>

            1. <tbody id="3nblq"><span id="3nblq"></span></tbody>

             <option id="3nblq"></option>
             <tbody id="3nblq"></tbody>
            2. 山西十一选五查询结果 热力宝石在线客服 御龙在天官网 舞线电子游戏 黑龙江快乐十分购彩 重庆时时彩开奖方式 北京赛车助赢软件 弓兵投注 球球大作战测试服下载 火影忍者手游贴吧 神秘的百慕达彩金 河南快赢481开奖结果 加拿大快乐8开奖走势图 226招财童子 江苏福利彩票快3走势图 热门主机游戏